YARGITAY KARARLARI
ÇOCUK LEHINE VERILEN TEDBIR NAFAKASI ALACAKLISININ ANNE OLMASI - ÇOCUGUN HESABINA HAVALE EDILEN PARANIN NAFAKAYA MAHSUBEN YATIRI
ÇOCUGUN HESABINA HAVALE EDILEN PARANIN NAFAKAYA MAHSUBEN YATIRILMIS OLDUGUNA DAIR DELIL BULUNMADIGI

T.C.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 

Esas No: 2009/18259

Karar No: 2010/21237

Karar Tarihi: 16.12.2010 

 

BOŞANMA DAVASI - ÇOCUK LEHİNE VERİLEN TEDBİR NAFAKASI ALACAKLISININ ANNE OLMASI - ÇOCUĞUN HESABINA HAVALE EDİLEN PARANIN NAFAKAYA MAHSUBEN YATIRILMIŞ OLDUĞUNA DAİR DELİL BULUNMADIĞI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ

 

ÖZET: Davaya konu tedbir nafakası çocuk lehine verilmekle birlikte; nafaka alacaklısı çocuk olmayıp çocuğun yanında kaldığı davalı annedir. Nafaka alacaklısı olan davalı anne adına herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi davacı lehine tedbir nafakası hükmedilen müşterek çocuk O. hesabına havale edilen paranın da nafakaya mahsuben yatırılmış olduğuna dair herhangi bir delil sunamamıştır. Havale belgesinde de nafakaya mahsuben ödeme yapıldığı yolunda bir açıklama bulunmamaktadır. Borçlu baba tarafından çocuğun hesabına aynı dönemlerde farklı miktarlarda yatırılan paranın çocuğun okul ve benzeri giderlerine yönelik ahlaki bir ödemeden kaynaklanmadığı da tespit edilememiştir. Açıklanan sebeplerle davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. (4721 S. K. m. 166, 169) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Davacı; taraflar arasında görülen boşanma davasının 14.2.2007 tarihli ara kararı ile annesi yanında kalan müşterek çocuk O. için aylık 500 TL. tedbir nafakasına hükmedildiğini; kendisinin 2007 yılı Ağustos ayı da dahil 2900 TL.'yi çocuğun hesabına yatırdığını; davalı annenin bu durumu bildiği halde aynı döneme ait nafakayı icra takibiyle mükerrer şekilde tahsil etmiş olduğunu belirterek, çocuğun hesabına yatırmış olduğu miktar kadar borçlu olmadığının tespitine ve fazla ödenen paranın iadesine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece de davanın kabulüne karar verilmiştir. Davaya konu tedbir nafakası çocuk lehine verilmekle birlikte; nafaka alacaklısı çocuk olmayıp, çocuğun yanında kaldığı davalı annedir. Nafaka alacaklısı olan davalı anne adına herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi davacı lehine tedbir nafakası hükmedilen müşterek çocuk O. hesabına havale edilen paranın da nafakaya mahsuben yatırılmış olduğuna dair herhangi bir delil sunamamıştır. Havale belgesinde de nafakaya mahsuben ödeme yapıldığı yolunda bir açıklama bulunmamaktadır. Çocuk lehine hükmedilen aylık 500 TL. tedbir nafakası, işlemeye başladığı 14.2.2007 tarihinden Ağustos 2007 ayı dahil toplam 4.000 TL.'sini bulduğu halde borçlu baba tarafından çocuğun hesabına aynı dönemlerde farklı miktarlarda yatırılan paranın çocuğun okul ve benzeri giderlerine yönelik ahlaki bir ödemeden kaynaklanmadığı da tespit edilememiştir. Açıklanan sebeplerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklana nedenle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.