YARGITAY KARARLARI
NAKİT AVANS ÇEKİM ÜCRETİ DOSYA MASRAFI DEĞİLDİR.

T.C. 

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/5544

Karar No:   2015/14654

Karar Tarihi: 12.11.2015

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - BANKANIN DAVAYA KONU NAKİT AVANS İŞLEM ÜCRETİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ - SON ÖDEME TARİHLİ HESAP EKSTRESİNDE YAPILAN KESİNTİNİN NAKİT AVANS ÜCRETİ OLARAK YER ALMASI - HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ

 

ÖZET: Taraflar arasındaki bankacılık hizmetleri sözleşmesinin 10/11.maddesine göre de davacı bankanın davaya konu nakit avans işlem ücretini talep edebileceği ve 22.08.2013 tarihli son ödeme tarihli hesap ekstresinde yapılan kesintinin nakit avans ücreti olarak yer alması karşısında mahkemece tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle kanun yararına bozulması gerekmiştir. (5464 S. K. m. 24) Dava ve Karar: Taraflar arasındaki hakem heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiş, kararın kesin nitelikte bulunmasından dolayı kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya içindeki tüm belge ve evraklar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalının G. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak müvekkili banka tarafından kredi kartına ''nakit avans ücreti'' adı altında dosya masrafı kesintisinin yapıldığı iddiasıyla 220,00 TL'nin iadesi yönünde karar aldığını, ancak müvekkili bankanın davalıdan herhangi bir dosya masrafı ücreti almadığını, davalıdan yapılan kesintinin kredi kartından çekilen nakit avans çekim ücretine ilişkin olduğunu, davalı ile imzalanan kredi kartı üyelik sözleşmesi uyarınca kredi kartı nakit çekim işlemlerine faiz uygulanacağının kabul edildiğini ileri sürerek hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı, davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, dosya üzerinde yapılan incelemede, taraflar arasındaki sözleşmenin önceden standart nitelikte hazırlanmış olup, tüketici aleyhine olan hükümlerinin geçersiz olduğu, alınan giderlerin haklı, makul ve belgeli olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı banka vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozma istemli olarak temyiz edilmiştir. Kredi kartı, tüketicilere mal ya da hizmetleri edinme karşılığı nakit para taşımalarına gerek kalmaksızın ödeme yapabilme, ayrıca nakde ihtiyaç duyulduğunda ATM.'ler kanalıyla para çekme imkanı vermektedir. Bu haliyle kredi kartı bir yönüyle ödeme aracı olduğu gibi, diğer yönüyle de bir kredi aracıdır. 5464 sayılı Kanunun 24/3. maddesinde kartla mal veya hizmet satın alınmasında; kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyeceği ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacağı öngörülmüştür. Somut olayda ise davalı kredi kartı ile nakit avans ve hızlı para avans çekimi dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı komisyonun iadesi talebiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru yapmış, ilgili hakem heyeti tarafından davalının talebinin kabulüne karar verilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, bankalar ticari kuruluşlar olup amaçlarının kar elde etmek olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bankalar tarafından tüketici kredilerinden zorunlu herhangi bir masraf veya gidere ilişkin bulunmayan, bir başka anlatımla karşılıksız olarak yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiği mer'i hukukumuzda da yerini almıştır. Ancak kredi kartı kullanmak suretiyle nakit avans ve hızlı para çekilmesi halinde uygulanan avans çekim komisyonu, bu nitelikte bir ücret değildir. Tüketici nakite ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla bu krediye ulaşmaktadır. ..., kart kullanıcısına ATM'lerden 24 saat kredi kullanma olanağı sağlamıştır. Bu hizmet, bankanın ATM cihazlarında her zaman belli tutarda bir nakit para bulundurması ve ne zaman kullanılacağını bilmediği bu meblağın faizinden yararlanmaktan vazgeçmesinin karşılığıdır. Nitekim somut olayda uygulanma imkanı yok ise de 6502 sayılı Kanuna göre çıkarılan 03.10.2014 tarih 29138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ücret alınması mümkün olan EK-1 numaralı Ürün ve Hizmet Sınıflandırması listesinde kredi kartları ile ilgili olarak Nakit Avans Çekim Ücreti alınabileceği belirtilmiştir. Ayrıca taraflar arasındaki bankacılık hizmetleri sözleşmesinin 10/11.maddesine göre de davacı bankanın davaya konu nakit avans işlem ücretini talep edebileceği ve 22.08.2013 tarihli son ödeme tarihli hesap ekstresinde yapılan kesintinin nakit avans ücreti olarak yer alması karşısında mahkemece tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle kanun yararına bozulması gerekmiştir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.03.2015 gün ve 2015/60514 sayılı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile HUMKun 427/7. maddesi gereğince hükmün, hukuki sonuçları kalkmamak koşulu ile kanun yararına BOZULMASINA, aynı yasanın 427/son. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.