YARGITAY KARARLARI
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

T.C.

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi

Esas No:  2015/4910 

Karar No: 2016/14695

Karar Tarihi: 22.09.2016  

 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE DAVACI TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLEBİLECEĞİ - KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILACAĞI - TARAFIN İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

ÖZET: İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından haklı sebeple feshedilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı açık ise de haklı sebeple de olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 14) Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Karar: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine, 2-Davacı, davalı iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı, davacının ailevi nedenlerden dolayı istifa ettiğini, kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyeceğini, dava açıldıktan sonra davacının banka hesabına 2.117,00 TL ödeme yapıldığını, tüm haklarının ödendiğini, hiçbir alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davacının 29.10.2013 tarihinde istifa etmesine rağmen 18.11.2013 tarihine kadar neden çalıştırıldığının anlaşılamadığını, feshin haksız olduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği ve buna bağlı olarak davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi sebeplerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın olağan akışına uygun değildir. İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından haklı sebeple feshedilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem tazminatına hak  kazanacağı açık ise de haklı sebeple de olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.