YARGITAY KARARLARI
İŞVERENİN ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN İŞÇİSİNİ ÇIKARMASI NEDENİYLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

T.C.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 

Esas No: 2004/21000

Karar No: 2005/15399

Karar Tarihi: 03.05.2005

 

 İŞÇİLİK HAKLARI ALACAĞI DAVASI - İHBAR KIDEM VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI - FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETİ İKRAMİYE BAYRAM HAFTA VE GENEL TATİL GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ

 

ÖZET: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının işverene karşı dava açan diğer bir işçinin açmış olduğu davada tanıklık yaptığı ve bunun ardından işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının diğer dosyada tanıklık yaptığı sabit olup, davacı tanıkları da tanıklık sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair beyanda bulunmuşlardır. Bu durumda kötü niyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir. (4857 S. K. m. 21) Dava: Taraflar arasındaki ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, ikramiye, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 3.5.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat E.T.K ile karşı taraf adına Avukat H. K. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının işverene karşı dava açan diğer bir işçinin açmış olduğu davada tanıklık yaptığı ve bunun ardından işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının diğer dosyada tanıklık yaptığı sabit olup, davacı tanıkları da tanıklık sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair beyanda bulunmuşlardır. Bu durumda kötü niyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir. 3- Davacı işçi fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini fesihten sonra düzenlenen iki ayrı ibranamede kabul etmiştir. Böyle olunca anılan isteklerin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, davacı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.